Primăria Municipiului Reșița participă la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectul Programului

Obiectul Programului constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricaţiei, în schimbul predării acestuia spre casare la un colector autorizat .

Cuantumul finanţării şi condiţiile de acordare a acesteia

AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

UAT Reșița acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

TOTAL STIMULENT OFERIT PENTRU UN AUTOTURISM CASAT – 3.000 lei

Etapele Programului

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi şi a sumelor alocate;
 2. depunerea cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT în aplicaţia dedicată;
 3. publicarea rezultatelor analizei şi încheierea contractelor de delegare;
 4. publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;
 5. publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare şi a sumelor alocate;
 6. înscrierea în aplicaţie a solicitanţilor de finanţare care au domiciliul în raza UAT din lista menţionată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;
 7. transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanţare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f);
 8. derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;
 9. monitorizarea proiectelor.

În acest moment ne afăm în etapa în care Primăria Reșița s-a înscris în program și a solicitat finanțare pentru casarea a 500 de autoturisme. Estimarea a fost făcută ca urmare a solicitărilor depuse de cetățeni la sediul Primăriei Reșița.

Pentru a se putea înscrie în program toate persoanele care au depus solicitări/ cereri la Primăria Reșița vor avea obligația să se înscrie și în platforma AFM.

CE CRITERII TREBUIE INDEPLINITE DE PERSOANELE CE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Municipiul Reșița; (BI, CI)

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Primăriei Reșița, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale; (Fișă patrimoniu bunuri mobile și cartea de identitate a autovehicului)

– În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024.

– În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului. (Acordul scris al coproprietarilor)

c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; (certificat fiscal)

d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program; (declarație pe propria raspundere)

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; (cazier judiciar)

f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; (angajament scris)

g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare. (declarație pe propria raspundere)

CE CRITERII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ AUTOTURISMUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ CASAREA

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

IMPORTANT

 • Înscrierile se vor face pe platforma dedicată pusa la dispoziție de AFM (cererile depuse la Primăria Reșița nu scutesc solicitantul de obligația de a se înscrie în platformă).

 • Platforma de înscriere pentru solicitanți va fi deschisă după validarea contractului de finanțare dintre AFM și Primăria Reșița. Vom reveni cu anunț public la deschiderea sesiunii de înscrieri.

 • Vor beneficia de finanțare primi 500 de solicitanți ce se înscriu în platforma dedicate a AFM și îndeplinesc condițiile de eligibilitate,

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE CONSULTAȚI https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

Leave a reply