Arhivă

Decizii ale CA din data de 04.08.2020

Consiliul de Administrație al S.C AQUACARAȘ SA,  intrunit in ședința ordinară din  data de 04.08.2020

In baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a  prevederilor Actului Constitutiv al  societății , a prevederilor O.U.G, nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G  nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a unor prevederi din OUG nr 109/2011.

In baza punctelor inscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință.

DECIDE :

 1. Se aprobă completarea tarifelor practicate de societate pentru activitatea de intreținere a rețelei de canalizare pluvială de pe raza  municipiului Reșița, conform anexei 1 la prezenta decizie.
 2. Tarifele prevăzute in anexa 1 intră in vigoare incepand cu data de  05.08.2020
 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se  incredințează Directorul General al socității.

Decizia nr 16/04.08.2020

DECIDE :

 1. Se aprobă modificarea tarifelor practicate de societate in cadrul Serviciului Telecitire, Detecții pierderi, Depistare furturi și CCT, Serviciului Tehnic Automatizare și Compartimentul Avizare, Proiectare, Patrimoniu, conform anexei 1  la prezenta decizie.
 2. Tarifele prevăzute in anexa 1 intră in vigoare  incepand cu data de 05.08.2020
 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredințează Directorul General al societății.

Decizia nr. 17/04.08.2020

DECIDE :

 1. Se aprobă scoaterea din activ a debitelor in suma de  48.157,72 lei, evidențiate in anexa 1 la prezenta decizie.
 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredințează  Directorul General al societății.

Decizia nr. 18/04.05.2020

DECIDE :

 1.  Se aprobă Organigrama S.C AQUACARAȘ SA, in forma prezentată in anexa  nr. 1 la prezenta decizie.
 2.  Se aprobă Statul de funcții al S.C AQUACARAȘ SA , in forma prezentată in  anexa nr. 2 la prezenta decizie.
 3.  Incepand cu data punerii in aplicare a prezentei decizii , orice dispoziție  contrară iși incetează efectele.
 4.  Cu ducerea la indeplinire a  prezentei decizii se incredințează  Directorul General al societății.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts