. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . . . . . . . . .

O nouă ședință de CL

DISPOZIŢIA Nr.  1301

DIN 24.08.2018

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

        Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 28 august 2018, ora 14.00  la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Reșița nr. 61305/20.12.2017

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”RAPORT DE EVALUARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI REȘIȚA”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației ”SF/DALI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCURILOR ȘI ARTERELOR PRINCIPALE ALE MUNICIPIULUI REȘIȚA, CARAȘ- SEVERIN”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. Reșița, a spațiului situat în cadrul Colegiului Național ”Diaconovici –Tietz” Reșița – str. Zimbrului nr. 40, Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui bun imobil – reprezentând investiția „MODERNIZARE POD ENEL” și a terenului intravilan cu construcțiile C1 și C2, înscris în CF nr. 44071 Reșița, nr. cadastral 44071, în suprafață de 2543 mp, situat în municipiul Reșița, Bulevardul Revoluția din Decembrie, proprietate a SC MANAGER INFO TOUR SRL, care va avea exclusiv destinația publică – cale de acces auto și pietonală

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița a suprafaței de teren de 1360 mp reprezentând curte/construcție aferentă Cinematografului Dacia, situat în municipiul Reșița respectiv dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a acestui teren, în vederea intabulării în Cartea Funciară

                                                                                 iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea unor parcele de teren în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului ”Funicular de calcar – tronson central” și a terenului aferent situat în Municipiul Reșița

                                                                     iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării componenței Grupului de Lucru Local și a aprobării Planului Local de Acțiune pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2018-2020

                                                  iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 10, pct. 6 la HCL nr. 332 din 20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018

                                          iniţiator: Consilier local – Sabo Mirel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei

                                                  iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela 

 

 1. Diverse

 

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

 

            P R I M A R,                                                                        A V I Z AT

            POPA Ioan                                                            S E C R E T A R,

                                                                                        BUCUR Lucian Cornel

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )