DISPOZIŢIA Nr.  1301

DIN 24.08.2018

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

        Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 28 august 2018, ora 14.00  la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Reșița nr. 61305/20.12.2017

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”RAPORT DE EVALUARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI REȘIȚA”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației ”SF/DALI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCURILOR ȘI ARTERELOR PRINCIPALE ALE MUNICIPIULUI REȘIȚA, CARAȘ- SEVERIN”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. Reșița, a spațiului situat în cadrul Colegiului Național ”Diaconovici –Tietz” Reșița – str. Zimbrului nr. 40, Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui bun imobil – reprezentând investiția „MODERNIZARE POD ENEL” și a terenului intravilan cu construcțiile C1 și C2, înscris în CF nr. 44071 Reșița, nr. cadastral 44071, în suprafață de 2543 mp, situat în municipiul Reșița, Bulevardul Revoluția din Decembrie, proprietate a SC MANAGER INFO TOUR SRL, care va avea exclusiv destinația publică – cale de acces auto și pietonală

                                                                       iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița a suprafaței de teren de 1360 mp reprezentând curte/construcție aferentă Cinematografului Dacia, situat în municipiul Reșița respectiv dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a acestui teren, în vederea intabulării în Cartea Funciară

                                                                                 iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea unor parcele de teren în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului ”Funicular de calcar – tronson central” și a terenului aferent situat în Municipiul Reșița

                                                                     iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării componenței Grupului de Lucru Local și a aprobării Planului Local de Acțiune pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2018-2020

                                                  iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 10, pct. 6 la HCL nr. 332 din 20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018

                                          iniţiator: Consilier local – Sabo Mirel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei

                                                  iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela 

 

 1. Diverse

 

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

 

            P R I M A R,                                                                        A V I Z AT

            POPA Ioan                                                            S E C R E T A R,

                                                                                        BUCUR Lucian Cornel

Leave a reply