În sala de ședințe a Consiliului Judeţean Caraș-Severin, a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest). Subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței au vizat atât activitatea CDR Vest, cât și activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și acțiunile de internaționalizare și de promovare a Regiunii Vest.

În cadrul acestei ședințe a fost ales noul președinte al CDR Vest – domnul Silviu HURDUZEU, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și vicepreședintele acestuia – domnul Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, președintele Consiliului Județean Arad. Mandatul acestora este de un an.

De asemenea, membrii CDR Vest au nominalizat și aprobat reprezentanții Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional (CM POR) 2014-2020 – comitet care asigură eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operațional Regional (POR). Astfel, reprezentanții Regiunii Vest în cadrul CM POR vor fi: președintele CDR Vest și domnul Conf. Univ. Dr. Ing. Petru HODOR din cadrul Universității Petroșani în calitate de membrii titulari cu drept de vot, vicepreședintele CDR Vest și domnul Prof. Univ. Dr. Teodor Ioan TRAȘCĂ din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” Timișoara în calitate de membrii supleanți și domnul Sorin MAXIM – directorul general al ADR Vest – în calitate de observator, avându-l ca înlocuitor pe domnul Adrian MARICIUC – șeful Departamentului Planificare Regională și Dezvoltare Urbană din cadrul agenției.

Printre documentele supuse aprobării membrilor CDR Vest a fost Documentul Cadru pentru Strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă a Regiunii Vest – document-suport pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest și a cărui aprobare condiționează accesarea finanțării acordate în cadrul axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” a Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020. Documentul Cadru poate fi consultat pe pagina web www.adrvest.ro.

Un alt document supus aprobării a fost hotărârea privind actualizarea traseelor de drum județean propuse la nivel regional pentru accesarea de finanțări în cadrul unui nou apel de proiecte pentru axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” a Regio-POR 2014-2020. Acestă actualizare a listei de drumuri vizează în mod special județul Caraș-Severin prin includerea drumurilor județene – DJ 608 cu traseul Plugova-Globurău-Costiș-Borugi-Cornereva-Gruni-Arsuri-Obița-Rusca și DJ 572 cu traseul Comorâște – Berzovia în lista de proiecte prioritare. Lista actualizată și aprobată de CDR Vest va fi luată în considerare sub rezerva relansării a unui nou apel de proiecte aferent axei prioritare 6 la nivelul Regiunii Vest. Lista completă, actualizată, cu proiectele aprobate de CDR Vest pentru finanțarea în cadrul axei prioritare 6 se găsește alăturat.

Pe ordinea de zi a ședinței au mai fost informări cu privire la: stadiul implementării POR 2007-2013; modificarea POR 2014-2020 care a fost aprobată în cadrul ședinței CM POR ce a avut loc în București, în data de 10 octombrie 2017, și care vizează atât modificări de ordin financiar sau procedural, cât și adăugarea unei noi axe prioritare – axa 13 – dedicată sprijinirii regenerării orașelor mici și mijlocii; stadiul implementării POR 2014-2020 în cadrul căruia au fost deschise 28 de apeluri de proiecte și au fost depuse 602 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 437,18 milioane euro.

Stadiul activităților de internaționalizare derulate de ADR Vest a fost, de asemenea, prezentat membrilor CDR Vest. În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi au fost prezentate proiectele  implementate și activitățile de promovare/informare cu privire la Regiunea Vest, parteneriate inter-regionale și intra-regionale coordonate, schimburile de bune practici inter-regionale facilitate pentru companiile din Regiunea Vest, precum și activitățile consorțiului coordonat de ADR Vest ce este partener în cadrul Enterprise European Network – rețea ce sprijină întreprinderile mici și mijlocii să își dezvolte potențialul inovativ și de afaceri în vederea creșterii competitivității acestora și a dezvoltării lor inteligente și durabile.

De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire la ședința Adunării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională Vest din România – ROREG în cadrul căreia au fost stabilite obiectivele acesteia pentru următorii doi ani și a fost reconfirmat domnul Sorin MAXIM în calitate de președinte al asociației.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

 

Lista proiectelor prioritare – Regiunea Vest pentru axa prioritară 6 a POR 2014-2020

– ALOCARE 150%

 

 

 

Nr. crt. Denumire obiectiv Solicitant Lungime

(km)

Situația proiectelor prioritare Regiunea Vest pentru AXA 6. POR 2014 – 2020
1 Modernizare DJ 709 km 0+800 – 30+700  Arad -Pâncota și  DJ 792C, Buteni – Şilindia – Tîrnova – Pîncota, km 0+000 – 21+000 şi 26+000 – 36+300 Consiliul Județean Arad 61,20 Proiect contractat
2 Modernizare DJ 682C, inclusiv pod Mures, pentru functiunea de Centură Est Arad Consiliul Județean Arad 11,00 Proiect nedepus
3 Modernizare DJ 709E, Sânpetru German – Lim. jud. TM, km 9+200 – 16+600 Consiliul Județean Arad 7,40 Proiect contractat
4 Modernizare DJ 581 Grădinari – Goruia Consiliul Județean      Caraș-Severin 18,10 Proiect în curs de precontractare
5 Modernizare DJ 608 Plugova (DN6) – Globuraru-Costis-Borugi-Cornereva-Obita- Rusca (DN6) Consiliul Județean     Caraș-Severin 41,40 Proiect nedepus
6 Modernizare DJ 572 Comorâște-Berzovia Consiliul Județean     Caraș-Severin 33,80 Proiect nedepus
7 Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan km 13+150 – 22+281 Consiliul Județean Hunedoara 9,13 Proiect contractat
8 Culoar trafic Mures Nord Consiliul Județean Hunedoara 71,72 Proiect în curs de precontractare
9 Modenizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timisoara si Centura Timisoara – autostrada A1 (km12+975) Consiliul Județean Timiș 10,25 Proiect în curs de precontractare
10 Modernizare DJ593, (Ltot=35,9km, din care necesar
modernizare L=20km)
Consiliul Județean Timiș 20,00 Proiect în curs de precontractare
11 Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi Pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad, (L=57km din care necesar de modernizare cca. 30 km) Consiliul Județean Timiș 37,286 Proiect retras
TOTAL 321,286 km  

Leave a reply