Home / Banat / Situația avizării-autorizării din punct de vedere al securității la incendiu la nivelul județului Caraș-Severin

Situația avizării-autorizării din punct de vedere al securității la incendiu la nivelul județului Caraș-Severin

Precizări privind activitatea de avizare /autorizare de securitate la incendiu

Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise de către inspectoratele județene pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale clădirilor sau spaţiilor amenajate în clădiri.

Avizele de securitate la incendiu se emit înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţii noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente.

Certificarea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la  instalaţii se face prin autorizaţia de securitate, în urma verificărilor în teren şi a documentelor.

Autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale instalaţiilor, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu.

Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu solicitările primite în baza art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor la finalizarea lucrărilor de execuţie la construcţii noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente.

 

Solicitarea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu

Conform art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

            (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.

(3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt aprobate prin HGR nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

 

            Informații utile precum documentele necesare pentru solicitarea avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu /protecţie civilă sunt postate pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin: www.isusemenic.ro/ Domenii de activitate / Prevenirea situaţiilor de urgenţă / Avizare – autorizare.

De asemenea, pe prima pagină, în colţul din stânga sus este postat „Ghidul de avizare-autorizare”. Este vorba de un ghid uşor de accesat şi de utilizat ce furnizează rapid răspunsuri legate de condiţiile de avizare/autorizare şi stabileşte documentaţia necesară pentru obţinerea acestor acte administrative.

Această aplicaţie conţine și un link prin care poate fi accesată lista verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici atestaţi în domeniul situaţiilor de urgenţă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Executarea lucrărilor de proiectare şi execuţie/instalare/intreţinere din domeniul apărării împotriva incendiilor se face de către persoane autorizate de către I.G.S.U.( lista completă se găseşte pe site-ul I.G.S.U.)  în următoarele domenii:

 

Documentaţiile tehnice în vederea avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se elaborează de către proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.

 

IMPORTANT :

 • Nu se percep niciun fel de taxe din partea inspectoratelor județene pentru situații de urgență pentru acordarea de asistenţă tehnică de specialitate şi nici pentru emiterea de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu.
 • Alegerea proiectanţilor în vederea întocmirii documentaţiilor pe linia securităţii la incendiu/protecţie civilă şi alegerea verificatorilor atestaţi la cerinţa securitate la incendiu de către Ministerul Dezvoltări Regionale şi Turismului revine în sarcina investitorilor.

 

Depunerea solicitărilor însoţite de documentaţiile tehnice, în vederea eliberării autorizațiilor de securitate la incendiu, se face de luni până joi, între orele 11:00-13:00, la sediul din municipiul Reşiţa, str. Castanilor, nr.123.

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate se face în zilele de  luni, orele 08:00-14:00 şi vineri, orele 08:00-11:00, cu excepţia sărbătorilor legale, la sediul din municipiul Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, etajul 1.

 

În primele 8 luni ale anului 2017, au fost emise 32 avize de securitate la incendiu și au fost respinse 29 avize de securitate la incendiu, în prima fază. Ulterior, la un număr de 17 au fost remediate deficienţele pentru care s-au respins şi au fost emise avize.

În perioada menționată, au fost emise 18 autorizaţii de securitate la incendiu și au fost respinse 20 autorizaţii de securitate la incendiu, dintre care la un număr de 2 au fost remediate deficienţele pentru care s-au respins şi au fost emise autorizaţii.

 

În primele 8 luni ale anului au fost executate 489 controale în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care 264 la operatori economici, 1 la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 185 la instituţii şi 36 la localităţi. Au fost emise 44 de avize pentru transport deşeuri periculoase.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 2479 deficienţe, din care 176 au fost soluţionate pe timpul controalelor. Au fost aplicate 283 de amenzi, totalizând un cuantum de 130.500 lei și 1236 de avertismente. Pe timpul controalelor desfăşurate, s-a acordat asistenţă tehnică pe linia prevenirii și stingerii incendiilor.

Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează şi prin activităţi de: înştiinţare, avertizare şi alarmare; adăpostire; protecţie nucleară, biologică şi chimică; evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice. În acest sens, au fost verificate, cu ocazia controalelor, sistemele de alarmare a populaţiei existente atât la nivelul instituţiilor/operatorilor economici, cât şi la nivelul localităţilor – 87 sirene electrice şi electronice. Totodată, s-a verificat starea de întreţinere, conservare şi modul de folosire a spaţiilor de adăpostire. S-au verificat 7 spaţii de evacuare  și 143 de adăposturi de protecţie civilă.

Pe linia pregătirii populaţiei au fost organizate şi desfăşurate o serie de instructaje şi convocări de specialitate cu reprezentanţii instituţiilor de la nivelul administraţiei locale cu atribuţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă, respectiv cu primari, secretari, şefi servicii voluntare,  cu conducătorii și personalul unităţilor de învăţământ, cu operatori economici şi personal din unităţile spitaliceşti din judeţ. Pregătirea populaţiei s-a realizat şi prin exerciţii de evacuare în caz de incendiu desfăşurate cu ocazia celor 489 de controale.

În acelaşi context, au fost efectuate antrenamente de specialitate şi activităţi practic-demonstrative cu personalul centrelor operative şi personalul celulelor de urgenţă de la localităţi şi instituţii/operatori economici şi membrii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Au fost executate exerciţii şi antrenamente prin care s-a urmărit modul de comportare în diferite situații de urgenţă (incendii, explozii, inundaţii, alunecări de teren, cutremure, etc) la instituţii, operatori economici, fiind angrenate și serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Au fost desfăşurate o serie de acţiuni de informare preventivă a populaţiei prin promovarea mesajelor Campaniilor Naţionale „F.O.C.- Flăcările Omoară Copii”, „R.I.S.C. – Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale” şi „Vreau să fiu voluntar”.

În primele 8 luni ale acestui an, au fost soluţionate un număr de 20  petiţii /sesizări ale cetăţenilor pe linie de apărare împotriva incendiilor.

La nivelul judeţului au fost identificate, în urma controalelor, un număr de 183 de obiective care funcţionează fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, astfel:

 • 7 clădiri cu săli aglomerate (alimentaţie publică, cultură),
 • 48 de unități de învăţământ,
 • 3 unități de cultură,
 • 5 lăcaşuri de cult,
 • 1 sediu administrativ,
 • 16 unități de comerţ,
 • 39 obiective de turism,
 • 50 unități de alimentaţie publică,
 • 7 obiective de producţie,
 • 5 unităţi de îngrijire,
 • 2 obiective din categoria agrement, sport.

Inspecţia judeţeană de prevenire desfășoară permanent activităţi specifice de control, avizare-autorizare, pregătire şi protecţie a populaţiei, informare preventivă şi asistenţă tehnică de specialitate, toate  aceste activități având ca scop creșterea nivelului de siguranță a comunității din Caraș-Severin.

About editor editor

Check Also

SC Vasi Eco Perfect Clean DDD S.R.L, înființată în anul 2000, în localitatea Marga, județul Caraș-Severin activează îndomeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

SC Vasi Eco Perfect Clean DDD S.R.L, înființată în anul 2000, în localitatea Marga, județul …

Lasă un răspuns