Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul MDRAPFE și Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului „Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial”, cu o alocare totală de aproximativ 44 de milioane de euro.
Proiectul selectat va urmări îmbunătățirea programei de învățământ (curriculum) naționale obligatorii și asigurarea calității educației prin perfecționarea profesorilor.
De rezultatele proiectului vor beneficia cel puțin 2.250 de elevi din învățământul primar și gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puțin 3.400 de experți în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), respectiv cel puțin 50.000 de profesori, cadre didactice și alți specialiști din învățământul preuniversitar, gimnazial, precum și experți ai partenerilor sociali.
Fondurile europene vor fi utilizate în scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și reducerii abandonului școlar, pentru îmbunătățirea curriculum-ului național obligatoriu (cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate) și pentru asigurarea calității educației prin perfecționarea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar.
Solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu agenţii, structuri aflate în subordinea sau coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, instituţii de învăţământ acreditate din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, ANP şi instituţii subordonate, autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei preuniversitare, organizații neguvernamentale, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar.
Despre apelul de proiecte:
Cererile de finanțare se primesc în perioada 25 septembrie 2017 – 30 decembrie 2020 (sau până la data semnării contractului de finanțare). Apelul este de tip non-competitiv. Mai multe detalii găsiți pe pagina Programului Operațional Capital Uman din site-ul www.fonduri-ue.ro (link direct).
„Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial” face parte din Axa prioritară 6. Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiective Specifice:
o   O.S.6.3. — Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic;
o   O.S.6.5. — Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
o   O.S.6.6. — Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

Leave a reply