Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, un proiect de lege pentru aprobarea Programul geologic la nivel național.

Programul are în vedere creșterea gradului de cunoaștere a potențialului geologic de resurse minerale disponibile la nivel național, prin realizarea de lucrări de prospecțiune și cercetare geologică la nivel național.

Obiectivele specifice ale Programului vizează:

Ø Asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrărilor de explorare viitoare;

Ø Actualizarea informațiilor privind baza de substanțe minerale utile naționale;

Ø Furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteză de evaluare și interpretare a informațiilor;

Ø Sprijinirea autorităților centrale și locale în fundamentarea programelor de dezvoltare economică viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substanțe minerale utile identificate la nivel național, regional și local.

Perioada de derulare a Programului, precum și bugetul estimat necesar pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Pentru îndeplinirea Programului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice propuse în funcție de necesitățile și prioritățile identificate la nivel național, după consultarea prealabilă a Ministerului Apelor și Pădurilor, conform domeniului de competență al acestuia.

Fondurile necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Programul geologic la nivel național se individualizează și se concretizează pe obiective. Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi. ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane și Ministerului Apelor și Pădurilor.

Implementarea Programului se face etapizat, prin procedură competitivă de ofertare deschisă, transparentă și nediscriminatorie în condiții de piață, conform legislației specifice achizițiilor publice.

Lucrările și bunurile recepționate vor intra în proprietatea statului și administrarea Ministerului Economiei, urmând a fi predate către ANRM și, după caz, Ministerului Apelor și Pădurilor, pe bază de protocol de predare-primire.

Lucrările de cercetare în domeniul ape subterane potabile și industriale, pentru activitățile de prospecțiune, explorare, determinare și evidență a resurselor pot fi realizate de titulari pe baza actelor de reglementare emise de Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor.

Titularii de contracte au obligația remedierii mediului afectat de lucrările de prospecțiune și explorare, în conformitate cu legislația specifică privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, precum și cu legislația specifică gestionării deșeurilor din industria extractivă.

Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei și cu avizul ANRM, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă metodologia de aplicare a legii.

Leave a reply