FOTO: www.gov.ro

Corpul de control al Primului-ministru a efectuat o verificare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc pentru perioada de activitate cuprinsă între 01.01.2010-25.08.2012. În urma acestei acțiuni, s-au constatat următoarele:

 

1. Prin HG 134/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a fost modificat cadrul normativ de organizare şi funcționare a Institutului, fiind eliminat textul care reglementa scopul principal pentru care a fost înființat Institutul în anul 2005, respectiv acela de „Investigare științifică şi identificare a crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durata a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situații de încălcare a legii.” Prin urmare, în perioada 2010-2012 activitatea desfășurată în cadrul Institutului a constat doar în cercetarea științifică a istoriei comunismului, fiind astfel modificată, în mod esențial, rațiunea existenței acestuia.

2. Pe lângă Institut funcționează un Consiliu Științific, care are rolul de a stabili obiectivele generale ale Institutului şi de a analiza rezultatele obținute în raport cu rolul şi atribuțiile acestuia. Consiliul Științific este compus din președintele acestuia, numit prin decizie a Primului-ministru, pe o perioadă de 5 ani şi 14 membri, numiţi tot prin decizie a Primului-ministru, la propunerea preşedintelui Consiliului Științific. Prin decizia Primului-ministru nr.112/26.02.2010 a fost numit în funcția de președinte al Consilului Științific, Tismăneanu Vladimir, iar prin decizia nr.146/28.04.2010 au fost numiţi ceilalți 14 membri ai Consiliului Științific din care 3 domiciliază în SUA, 2 în Franța, unul în Canada, unul în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Polonia, unul în Ungaria şi 4 în România. Prin HG 1372 se prevede, în mod expres, faptul că pentru activitatea depusă, președintele Consiliului Științific și membrii săi nu sunt remuneraţi. Din această normă imperativă rezultă, în mod evident, faptul că președintele şi membrii Consiliului Științific nu sunt salariați ai Institutului, că între aceștia şi Institut nu iau naștere și nu se derulează raporturi de muncă sau de serviciu. Prin urmare, întreaga activitate desfășurată de către președintele şi membrii Consiliului Științific trebuie să se realizeze fără a primi în schimb o remuneraţie sau alte avantaje materiale similare unei remuneraţii.

În realitate, în perioada 01.03.2010-31.05.2012, din bugetul IICCMER au fost decontate cheltuieli cu telefonia mobilă în cuantum total de 43.155,33 RON preşedintelui Consiliului științific, Tismăneanu Vladimir, deși nu au existat raporturi de muncă şi de serviciu conform legii, nefiind încheiat vreun contract individual de muncă sau alt tip de contract în baza căruia să fi dobândit dreptul de a obține avantaje în bani sau natură.

De asemenea, în perioada 2010-2011, IICCMER a efectuat cheltuieli din bugetul propriu (constituit din fonduri publice de la bugetul statului) în sumă totală de 104.988,85 RON, în legătura cu organizarea şi desfășurarea şedinţelor anuale ale Consiliului Științific, respectiv cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa pentru președintele Tismăneanu Vladimir şi unii membri ai Consiliului, fără a exista baza legală care să permită efectuarea unor astfel de cheltuieli. Mai mult, cu adresa nr.6.655/DNA/26.04.2010, Secretariatul General al Guvernului a comunicat reprezentanților IICCMER că „HG nr.1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede faptul că aceste cheltuieli (privind transportul, cazarea şi masa preşedintelui şi membrilor Consiliului Științific) se suportă din bugetul Institutului, aprobat pentru anul 2010 – motiv pentru care apreciem, că nu există bază legală pentru plata acestora.”

În condițiile în care ordonatorul principal de credite a comunicat faptul că „nu există bază legală pentru plata” acestor cheltuieli, conducerea Institutului a decis ca aceste cheltuieli să fie efectuate totuși din bugetul Institutului, dintr-un alt titlu bugetar respectiv 59- „alte cheltuieli”, articolul 22 -„acțiuni cu caracter științific si sociologic-cultural”. Astfel, prin crearea unei aparenţe de legalitate si prin eludarea legii, au fost întocmite de secretarul Consiliului Științific și aprobate de președintele executiv, referiri privind organizarea unor „acțiuni culturale” la care au participat exclusiv membrii Consiliului Științific.

Conform referatelor justificative realizate de secretarul științific, Iacob Bogdan şi de președintele executiv al Institutului, Stanomir Ioan, în aceeași perioadă a anului 2010 (9-30 Iunie) s-a aprobat „proiectul” intitulat „Stagiu de coordonare a activității de cercetare a IICCMER şi de finalizare a agendei științifice pentru anul 2010„, care în fapt reprezintă justificarea plăţii cazării şi a mesei, timp de 21 de zile la Vila lac 2 pentru președintele Consiliului Științific -Tismăneanu Vladimir.

3. În perioada 1.01.2010-30.06.2012, din bugetul IICCMER au fost decontate cheltuieli în legătură cu deplasarea în străinătate a unor angajați ai Institutului în sumă totală de 170.354,30 RON, deși în invitaţia ataşată la documentele justificative se specifică faptul că toate costurile vor fi suportate de organizatori sau erau acțiuni care nu aveau legătură cu obiectul de activitate al Institutului. Astfel, în anul 2010 au fost decontate cheltuieli pentru 24 de deplasări în străinătate din care: 4 în SUA, 5 în Ungaria, 3 în Republica Moldova, câte 2 în Belgia, Polonia şi Germania şi câte una în Cehia, Ucraina, Serbia, Marea Britanie, Austria şi Franța. În anul 2011, au fost decontate cheltuieli aferente unui număr de 31 de deplasări în străinătate, din care: 6 deplasări în SUA, 6 în Franța, 5 în Belgia şi 5 în Germania, 3 în Marea Britanie, 2 în Polonia şi câte una în Cehia, Austria, Elveția şi Ungaria.

Secretarului științific, Bogdan Iacob, i s-au decontat cheltuieli de transport şi diurnă aferente efectuării unei vizite în Washington D.C., S.U.A., în perioada 10-21.02.2011, în scopul „pregătirii împreună cu președintele Consiliului științific, profesorul Vladimir Tismăneanu, a întâlnirii Consiliului științific din anul 2011 şi definitivarea planului de proiecte pe 2011„.

Directorului științific Mihail Neamţu i s-au decontat mai multe deplasări în străinătate din bugetul IICCMER, una dintre acestea fiind la Boston în perioada 02-05.04.2011. Potrivit referatelor nr.522 din 9.03.2011, întocmit de Neamţu Mihail, deplasarea sa în S.U.A. urma să se facă în scopul participării sale la „Expoziţia fotografică” şi, respectiv, la dezbaterea științifică despre „Mineriade, violenţa statatală şi rezistența civilă” realizată la Assumption College (Worcester, Mass.,SUA) şi New York. La acest referat au fost ataşate următoarele invitaţii adresate lui Neamţu Mihail:

– invitaţia din data de 4.03.2011 a ICR New York privind participarea în perioada 05-09.04.2011 la New York la un eveniment de prezentare a expoziției fotografii-documentare „Rezistența civilă şi violenţa statului, urmată de o masă rotundă cu aceeași temă”, pentru care ICR New York urma să acopere „Cheltuielile legate de deplasarea la N.Y. a domnului Mihail Neamţu: transport cu avionul pe ruta Boston-N.Y. la data de 5 Aprilie, cazare la hotel în New York şi cheltuieli de masă la New York în perioada 05-09 Aprilie.”

– invitaţia din data de 14.03.2011, făcută de către Departamentul de Sociologie -Antropologie din cadrul Colegiului Assumption din Worcester pentru „extinderea unei invitaţii pentru prezentarea expoziției de fotografie Rezistența civilă şi violenţa statatală în România post-socialistă la Colegiul Assumption în perioada 4-5 aprilie 2011.” Într-un număr de 20 de cazuri nu au fost întocmite rapoarte la întoarcerea în ţară, din care 9 cazuri vizează deplasare în străinătate ale lui Neamţu Mihail, director științific în cadrul Institutului.

4. În anul 2010 IICCMER nu a finalizat niciun proiect de cercetare a istoriei regimului comunist şi nu a stabilit care au fost rezultatele concrete ale cercetărilor realizate în cursul anului, conform atribuţiilor stabilite prin lege, iar în anul 2011, din 8 proiecte de cercetare care aveau termen de finalizare în acest an, a fost finalizat unul singur, prin publicarea ” Dicţionarului ofiţerilor şi angajaților civili ai Direcției Generale a Penitenciarelor, Aparatul central (1948-1989) vol. II.”

5. La data de 16.09.2011, Grosescu Raluca, director al Departamentului politici publice şi parteneriate din cadrul IICCMER a întocmit Referatul de necesitate înregistrat cu nr. 1639/16.09.2011, aprobat de președintele Stanomir Ioan în care se solicită „achiziția unor servicii de corectarea în limba franceză a manuscrisului intitulat „Les communistes dans l’apres-comunisme.Trajectoires de conversion politique de la nomenklatura roumaine apres 1989”, fără a preciza cine este autorul acestei lucrări si de ce este necesară achiziții unor astfel de servicii. În fapt, autorul acestei lucrări este directorul inițiator, Grosescu Raluca. Astfel, manuscrisul care a făcut obiectul serviciilor de corectare este publicat pe website-ul IICCMER și pe website-ul de teze de doctorat din Franța (http://www.theses.fr/2010PA100073) si reprezintă lucrarea de doctorat susținută la Paris în data de 02.06.2010, de către Grosescu Raluca, ceea ce demonstrează faptul că la data întocmirii referatului, această lucrare era deja publică.

Potrivit dispozitivelor art.23, alin. (1) din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sanctionarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, „persoanele cu atribuțiile de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.

Prin urmare, Corpul de control al Primului-ministru, ca organ de control administrativ, va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu posibile fapte de natură penală în acest caz.

Comments

Leave a reply